DART - Kommunikations- och dataresurscenter

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

På Dart bedrivs utredning och utprovning på specialistnivå. Vi informerar, handleder, utbildar och bedriver forskning om olika former av kommunikationsstöd och samspelsstrategier. Tillgänglighet och delaktighet är centrala begrepp.

Vi erbjuder:

  • Utredning och utprovning
  • Information, handledning och utbildning
  • Forskning och utveckling

Vi arbetar i team. Vår stab består av personer med olika yrkesbakgrund och kompetens: logopeder, arbetsterapeuter, pedagoger, datalingvister, tekniker och administrativ personal. Dart är organiserat inom Neurologi, Psykiatri och Habilitering och ligger i område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

----> Här finns information om Dart med enkel text och bilder på svenska och 10 andra språk.

Vem kan vända sig till DART?

  • Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
  • Föräldrar och närstående till dessa personer
  • Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
  • Personal inom skola, daglig verksamhet och boende
  • Personal inom sjukvård och socialtjänst
  • Studenter och forskare på universitet och högskola

Kan vuxna komma till DART?

Ja! Vi som arbetar på Dart är mycket angelägna om att vuxna personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar ska få stöd för att kunna kommunicera, ha inflytande över sitt eget liv och delta i samhället på samma villkor som andra.


Vad för slags kommunikationsstöd arbetar DART med?

Dart arbetar med både lågteknologi och högteknologi. Det viktiga är att en person får det stöd hon eller han behöver. Detta stöd består ofta av en blandning av hjälpmedel och metoder. Kommunikationskartor, tecken som AKK, introduktionskort, kommunikationspass, samtalsmatta, samtalshjälpmedel, datorer och mobiltelefoner, ögonpekningsramar och ögonstyrning till dator är exempel på redskap och metoder som kan prövas på Dart.

I alla utredningar som görs på Dart läggs dessutom stor vikt vid kommunikationssituationen och de strategier som används av personen själv och hennes eller hans kommunikationspartners.

De insatser som ges via Dart bygger på aktuell forskning. Detta innebär bland annat att vi utgår från att alla människor kommunicerar på något sätt. Hur kommunikationen ser ut och fungerar undersöker man bäst genom att studera faktisk kommunikation och pröva hur olika hjälpmedel och metoder fungerar i vardagligt liv.

----> Här finns information om kommunikationsstöd med enkel text och bilder på svenska och 10 andra språk.


Vad kostar det att komma till DART?

För personer som tillhör barn- och ungdomshabiliteringen i Västra Götalandsregionen ingår utredning på Dart i regionens vårdavtal.

Insatser rörande vuxna samt barn- och ungdomar från andra delar av Sverige debiteras enligt gällande prislista. Hur en utredning på Dart finansieras varierar. I vissa fall finansieras utredningen av inremitterande habiliterings-/rehabiliteringsverksamhet. Kontakta ansvarig arbetsterapeut eller logoped. Hon eller han kan konsultera kostnadsansvarig för hjälpmedel.

Mer information om utredning på Dart och anmälningsblankett finner du här.

Vad står DART för?

DART står för dataresursteam (DAtaResursTeam) och var det namn vi hade för vår verksamhet när vi startade som projekt i slutet av 1980-talet. Några år senare drevs det ett kommunikationsprojekt i Göteborg som kallades KomP parallellt med Dart. När KomP-projektet skulle avslutas beslutade vi att väva in erfarenheter och resultat i Dart som då blev ”kommunikations- och dataresurscenter”. Idag skriver vi Dart med små bokstäver i löpande text, men "DART - kommunikations- och dataresurscenter" i rubriker.