Pågående projekt

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-temaDoktorander


Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld


Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld. pil

CallforAll


I projektet vidareutvecklas en kommunikationsplattform så att denna kan användas för fjärrkommunikation av personer med komplexa kommunikationsbehov. I en praktisk klinisk del av projektet kommer vi att utvärdera utformningen av tjänsten och ta reda på om den kan möjliggöra och/eller underlätta fjärrkommunikation för målgruppen. pil

Delaktig i ögonblicket


Syftet med projektet är att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. pil

Easy Reading


Syftet med projektet är att ta fram lösningar för att kunna individanpassa digitalt material i realtid. pil

Doktorandprojekt: Forskningsstudier om fjärrkommunikation för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar


Studierna undersöker hur personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar använder fjärrkommunikation idag och hur de skulle vilja kunna använda fjärrkommunikation. pil

IN LIFE


Projektets syften är att stödja socialisering och kommunikation för äldre med demens, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier. pil

KomHIT Flykting


Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. pil

KomHIT forskningsprojekt


Projektets syfte är att kartlägga föräldrars och barns upplevelser och önskemål om förändringar med avseende på kommunikation och kommunikationsstödjande åtgärder inom sjukvård. pil

KomHIT utvecklingsprojekt


I projektet skapas, utvärderas och sprids en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård. pil

MASTER


Projektets målsättning är att göra information tillgänglig och anpassad för individuella behov. Texter på lämplig svårighetsnivå ska hittas och anpassas språkligt med ett webbaserat verktyg. pil