Kom HIT – Kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs

Finansiering
Arvsfonden

Samverkande parter
DART, olika enheter inom barnsjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen samt FUB i Lerum, DHB Västra och Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg och Södra Bohuslän.

Bakgrund
KomHIT består av två delprojekt: ett med inriktning på forskning och ett med inriktning på utveckling och nationell kunskapsspridning (som beskrivs här). Enkäter och intervjuer har visat att föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter överlag är positiva till bemötande men att det råder en stor brist på kunskap om kommunikationssvårigheter och AKK. Personalen förlitar sig därför på föräldern som tolk vilket inte alltid räcker. Föräldrarna anser att det behövs mer kunskap och tillgång till både låg- och högteknologiska redskap i vården. I tandvården har bildstöd använts sedan flera år, men detta sker sporadiskt och beror på person och situation.

Syfte
Det övergripande syftet med detta treåriga projekt är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Målgruppen är i första hand barn med funktionsnedsättning men också barn och deras familjer som har svårigheter med kommunikation på grund av bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk. Projektet avser att:

  • Skapa en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner  kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård.
  • Utvärdera dessa resurser, vidareutveckla dem och sprida information nationellt.


Metod
Projektet startades januari 2013 och då med huvudsakligt fokus på barnsjukvård. 2014 inkluderas tandvården med samordning av Mun-H-Center i Göteborg. En arbetsgrupp med representanter för olika verksamheter har fått utbildning och demonstrationsmaterial. Dessa grupper skall tillsammans bygga upp en bank med ett brett urval av kommunikationsstödjande material. En strävan finns att arbeta med Universal Design dvs. att verktygen används generellt i arbete med alla barn. Personalen på de olika enheterna kommer också att få utbildning om kommunikation och AKK. Parallellt med dessa aktiviteter kommer en interaktiv hemsida att skapas som också kommer att innehålla videoklipp och kommunikationsstöd att användas direkt på smartphone/surfplatta. Projektår tre kommer att inriktas på utvärdering, spridning och dokumentation. Utvärdering sker i samverkan med forskningsprojektet.

Resultat
Den nuvarande material- och kunskapsbanken hittar du under Tips & Material.

Webbplatsen hittar du på www.kom-hit.se

Bildstödsverktyget hittar du på www.bildstod.se

Framtid
Projektet bedöms vara mycket viktigt för svensk sjukvård och tandvård.

Projektledare
Gunilla Thunberg, DART, Kruthusgatan 17, 411 04  Göteborg. E-post: gunilla.thunberg@vgregion.se, mobil: +46707855225.