Pågående projekt

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | Publicerat | FoU-tema


Föräldrastödsprojektet 16-25


Projektets syftar till att undersöka behov av och utforma stöd för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år. pil

IFokus


Projektet avser att öka möjligheten till och stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. pil

Fjärrkommunikation för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar


Projektet undersöker hur personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar använder fjärrkommunikation idag och hur de skulle vilja kunna använda fjärrkommunikation. pil

IN LIFE


Projektets syften är att stödja socialisering och kommunikation för äldre med demens, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier. pil

Samtalsmatta och Parkinsons sjukdom


Projektets syfte är att förbättra möjligheterna för personer som har Parkinsons sjukdom och närstående att samtala om vardagliga behov, vård, omsorg och annat i vardagslivet som kan ha förändrats till följd av sjukdomen. pil

KomHIT forskningsprojekt


Projektets syfte är att kartlägga föräldrars och barns upplevelser och önskemål om förändringar med avseende på kommunikation och kommunikationsstödjande åtgärder inom sjukvård. pil

KomHIT utvecklingsprojekt


I projektet skapas, utvärderas och sprids en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård. pil

MASTER


Projektets målsättning är att göra information tillgänglig och anpassad för individuella behov. Texter på lämplig svårighetsnivå ska hittas och anpassas språkligt med ett webbaserat verktyg. pil

Utvärdering av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning


Syftet med projektet är att ta reda på information kring vilka arbetssätt, metoder och programvaruanpassningar som används vid utprovning och inträning, samt vilka faktorer och resurser anses underlätta. pil

Kartläggning av hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom


Ökad kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom. pil