Disputation för Margret Buchholz

Forskning och utveckling | Pågående projekt | Alla projekt | FoU-tema | Doktorander


Varmt välkommen till disputation för Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut på Dart!

Margret disputerar med sin avhandling "Let's stay in touch! Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities".

Tid: Fredagen den 18 januari 2019 kl. 9-12
Plats: R-aulan, Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28, Mölndal

Disputationen hålls på svenska. Opponent är Per-Olof Hedvall, docent, institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Avhandlingen görs för en medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering.
Huvudhandledare: Kristina Holmgren, leg. arbetsterapeut, medicine doktor, professor
Bihandledare: Ulrika Ferm, leg. logoped, docent

Let’s stay in touch!

Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities

Vi ägnar oss alltmer åt att kommunicera med andra via telefon, sms, e-post, videosamtal, sociala medier och olika typer av meddelandetjänster, s.k. fjärrkommunikation. Att kunna använda fjärrkommunikation på något sätt är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle. Det används för social gemenskap och för att boka in olika slags av aktiviteter. Vi förväntas ha tillgång till internet och telefon, surfplatta eller dator för att kunna utföra viktiga aktiviteter som att kontakta hyresvärden eller kontakta support för olika tjänster. Vi behöver också kunna fjärrkommunicera för att till exempel boka hälso- och sjukvårdsbesök och ha kontakt med försäkringskassa eller arbetsförmedling.

Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift kan ha stora begränsningar i tillgången till fjärrkommunikation.

Denna avhandling har som syfte att utforska och beskriva fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Avhandlingen fokuserar på fjärrkommunikation i relation till självbestämmande och delaktighet. Tre olika perspektiv har undersökts: personernas egna erfarenheter, förskrivares och stödpersoners erfarenheter.

Avhandlingen innefattar en ramberättelse och fyra delarbeten där deltagarnas erfarenheter av fjärrkommunikation beskrivs. Erfarenheterna har samlats in genom individuella intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

Avhandlingen beskriver hur tillgång till fungerande fjärrkommunikation är viktigt för att ha kontroll över sitt eget liv, självbestämmande och delaktighet. Den beskriver också hur det behövs ökad tillgång till fungerande teknik, kunskap och stöd för att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter ska kunna fjärrkommunicera som de själva önskar.

Avhandlingen går att ladda ner här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57718

Margret Buchholz är legitimerad arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi och har en specialisttjänst på DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Där arbetar hon kliniskt, som kursledare och föreläsare samt i flera projekt med inriktning mot kommunikation och teknik.

Publicerade artiklar i avhandlingen

Buchholz M, Mattson Müller I, Ferm U. (2013). Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. Technology and Disability, 25(2):11.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2017). “That is how I speak nowadays” – experiences of remote communication among persons with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-12.

Buchholz, M., Ferm, U., & Holmgren, K. (2018). Support persons’ views on remote communication and social media for people with communicative and cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation, 1-9. http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2018.1529827 (Open access)