Lyssna! med samtalsmatta

en metod för att öka barns delaktighet och självbestämmande kring sin personliga assistans.

Samverkande parter
DART, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Bakgrund
Barn kan ha svårt att få påverka sina egen assistans och föräldrar kan ha svårigheter att låta barnet utvecklas i takt med andra barn. Den personliga assistenten upplever många gånger en kluvenhet i sin roll som å ena sidan barnets personliga assistenter, å andra sidan förälderns förlängda arm. Efter införandet av ett barnperspektiv i LSS ställs krav på assistansanordnare att lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets mening i frågor som rör barnets personliga assistans.

Inom IfA används ett ansvarsfördelningsverktyg för att diskutera barnets möjligheter att själva styra över sin personliga assistans. Dock har många barn som använder sig av personlig assistans kognitiva och/eller kommunikativa svårigheter. För dem är det svårt att delta i dessa diskussioner. Detta medför svårigheter för assistansanordnarna att leva upp till LSS-lagstiftningens krav.

Syfte
Projektet syftar till att öka barns delaktighet och självbestämmande kring sin personliga assistans.

Metod
Samtalsmatta är en metod som används för att stödja personer att uttrycka sina åsikter. I metoden åskådliggörs samtalsämnen och frågor med bilder. Projektet avser att utveckla ett material för att kunna använda samtalsmatta i samtal med assistansberättigade barn i frågor som rör barnets personliga assistans.

Assistansanordnare från olika delar av Sverige deltar i projektet tillsammans med familjer. Initialt intervjuas barn och familjer enligt tidigare metod, utan bildstöd. Därpå utbildas assistansanordnarna i metoden samtalsmatta och intervjumaterialet med bildstöd introduceras för att sedan utvärderas.

Förväntade resultat
Med hjälp av samtalsmatta och det i projektet framtagna bildstödsmaterialet, kan förhoppningsvis ansvarsfördelningsverktyget användas i samtal med barn oavsett funktionsnedsättning. Detta kan hjälpa assistansanordnaren att möta de krav som ställs enligt LSS. Det kan också möjliggöra att barn med nedsatt autonomi får ökad delaktighet och självbestämmande i assistansen, vilket i sin tur kan främja barnets utveckling.

Framtid
IfA avser att sprida metoden och materialet till assistansanordnare i hela landet.

Publikationer
En broschyr framtagen i projektet Lyssna!

Kontaktperson
Margret Buchholz, margret.buchholz@vgregion.se
031-342 08 06