Pratmakaren - uppläsning av textremsor med talsyntes

Finansiering
Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen.

Samverkande partner
DART, Södermalms talteknologiservice (STTS)

Bakgrund
Många av de filmer och serier som visas på TV eller på bio är gjorda på ett annat språk än svenska och översätts med en textremsa. Personer som inte kan läsa textremsan på grund av lässvårigheter och inte kan språket som talas i filmen kan därför inte fullt ta del av dessa filmer och står därmed utanför en stor del av vår tids utbud av kultur och nöje.

Syfte
Projektets syfte är att utvärdera om uppläsning av textremsa med hjälp av talsyntes kan öka möjligheten att följa med i textade filmer för personer med lässvårigheter. En ökad förståelse antas leda till en ökad känsla av delaktighet i vardagligt liv hos personen med funktionsnedsättning. Projektet pågick mellan augusti 2011 och augusti 2012.

Metod
Projektets målgrupp är personer som har lässvårigheter, orsakade av exempelvis dyslexi, språkstörning, synsvårigheter eller afasi. Under projektets första fas utvecklades verktyget, som är ett program som kopplar ihop en fri mediaspelare (VLC) och en fri talsyntesröst, tillsammans med STTS. I projektets andra fas utvärderades programmet i två omgångar tillsammans med personer i målgruppen. Försökspersonerna, och eventuella stödpersoner, fick handledning i hur man använder programmet och gjorde sedan detta hemma under en kortare tid. Efteråt utvärderade personerna hur det fungerade och vad som skulle behöva förbättras. Justeringar i enlighet med användarnas önskemål gjordes inför en slutversion.

Produkter/material
Projektet har resulterat i ett program som kan läsa upp undertexter. En slutversion av programmet, information och användarinstruktioner ligger nu på DARTs hemsida för den som vill prova. En webbenkät finns också för att utvärdera talstödet.

Här kan du ladda hem programmet och instruktioner.

Projektledare
Maria Olsson, DART, 031-3420814, maria.in.olsson@vgregion.se

Publikationer
Sandra Derbring, Peter Ljunglöf and Maria Olsson. SubTTS: Light-weight automatic reading of subtitles. DART: Centre for AAC and AT, Gothenburg, Sweden. In Proc. Nodalida’09: 17th Nordic Conference of Computational Linguistics, 2009. Short paper and demonstration.

Tillbaka